ตารางที่ 1 ลักษณะการแบ่งหน่วยการปกครอง
อำเภอ/กิ่งอำเภอ
การปกครองส่วนภูมิภาค
การปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาล (แห่ง)
อบต. (แห่ง)
สภาตำบล *(แห่ง)
ตำบล
หมู่บ้าน
ครัวเรือน
นคร
เมือง
ตำบล
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
เมืองกาญจนบุรี
11
100
50,609
-
1
3
-
11
-
-
ไทรโยค
7
54
13,571
-
-
2
-
7
-
-
บ่อพลอย
6
77
14,264
-
-
2
-
6
-
-
ศรีสวัสดิ์
6
33
6,579
-
-
1
-
6
-
-
ท่ามะกา
16
152
35,097
-
-
6
-
16
-
-
ท่าม่วง
13
113
30,947
-
-
4
-
13
-
-
ทองผาภูมิ
7
45
18,593
-
-
1
-
7
-
-
สังขละบุรี
3
20
8,972
-
-
1
-
3
-
-
พนมทวน
8
96
13,150
-
-
2
-
8
-
-
เลาขวัญ
7
79
14,216
-
-
2
-
7
-
-
ด่านมะขามเตี้ย
4
40
8,818
-
-
1
-
4
-
-
หนองปรือ
3
39
8,083
-
-
1
-
3
-
-
ห้วยกระเจา
4
67
8,398
-
-
-
-
4
-
-
รวม 13 อำเภอ
95
915
231,297
-
1
26
-
95
-
-
ที่มา : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี