ตารางที่ 10 เงินกองทุน และเงินช่วยเหลือ ปี 2544-2546
อำเภอ/กิ่งอำเภอ
ประเภทกองทุน
ประเภทเงินช่วยเหลือ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อกองทุน

ปีที่ ดำเนินการ*

จำนวนเงิน กองทุนให้กู้ยืม

อัตราดอก เบี้ย (ต่อปี)

ชื่อหน่วยงาน*
ชื่อเงินช่วยเหลือ
ปีที่ได้รับ ความช่วยเหลือ
จำนวนเงิน ช่วยเหลือ
เมืองกาญจนบุรี
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
44-46
992,000
4%
 
 
  
  
   
สกก.เมืองกาญจนบุรี
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
2546
319,140
-
กรมส่งเสริมสหกรณ์
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
2546
 
 
สผน.บ้านท่ากระบือ จก.
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
2546
223,560
-
 
 
2546
 
 
สกก.ตำบลช่องสะเดา จก.
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
2546
135,000
-
 
 
2546
 
 
สผน.บ้านวังด้ง จก.
กพส.
2544
500,000
5%
 
 
 
 
 
 
กพส.
2545
500,000
5%
 
 
 
 
 
 
กพส.
2546
1,000,000
2%
 
 
 
 
 
สผน.บ้านนากาญจน์ จก.
กพส.
2544
500,000
5%
 
 
 
 
 
 
กพส.
2545
500,000
5%
 
 
 
 
 
 
กพส.
2546
700,000
2%
 
 
 
 
 
สผน.บ้านเกาะสำโรง จก.
กพส.
2544
300,000
5%
 
 
 
 
  
 
กพส.
2545
300,000
5%
 
  
 
 
 
 
กพส.
2546
500,000
2%
 
 
 
 
 
สกก.เมืองกาญจนบุรี
กพส.
2544
1,500,000
2%
 
 
 
  
 
 
กพส.
2545
1,500,000
2%
 
 
 
 
 
 
กพส.
2546
3,000,000
2%
 
 
 
  
 
สก.สวนป่าภาคเอกชนฯ
กพส.
2544
300,000
5%
 
 
 
 
 
สก.ชายแดนไทย-พม่า
กพส.
2544
200,000
4%
 
 
 
 
 
สกก.ตำบลช่องสะเดา
กพส.
2544
200,000
4%
 
 
 
 
   
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
(กข.คจ)
-
13,440,000
 
 
 
 
 
 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2544-ปัจจุบัน
104,679,000
5-6 บาท
 
 
 
 
ไทรโยค
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
2544-2546
992,000
4%
 
 
 
 
 
สก.ศรีมงคล จก.
สงเคราะห์เกษตรกร
2546
220,867
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
2546
 
 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
(กข.คจ)
 
12,040,000
 
 
 
 
 
 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2544-ปัจจุบัน
55,300,000
5-6 บาท
 
 
 
 
บ่อพลอย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
2545-2546
1,000,000
4%
 
 
 
 
 
สก.กรป.กลาง นพค.กาญจนบุรี (3) จก
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
2546
316,170
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
2546
 
 
 
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
2546
225,000
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
2546
 
 
สก.ชาวไร่บ้านยางสูงพัฒนา จก.
กพส.
2544
300,000
5%
 
 
 
 
 
 
 
2545
600,000
2%
 
 
 
 
 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
(กข.คจ)
 
12,320,000
 
 
 
 
 
 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2544-ปัจจุบัน
80,256,100
5-6 บาท
 
 
 
 
ศรีสวัสดิ์
สกก.บ้านเจ้าเณร จก.
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
2546
359,640
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
2546
 
 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
(กข.คจ)
 
8,680,000
 
 
 
 
 
  
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2544-ปัจจุบัน
32,048,000
5-6 บาท
 
 
 
 
ท่ามะกา
สกก.ท่ามะกา จก.
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
2546
1,612,980
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
2546
 
 
สกก.เขตจัดรูปที่ดินท่ามะกา จก.
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
2546
180,968
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สงเคราะห์เกษตรกร
2546
 
 
สก.ปศุสัตว์แสนตอ จก.
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
2546
143,100
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
2546
 
 
สก.ปศุสัตว์แสนตอ
กพส.
2544
800,000
5%
 
 
 
 
 
 
 
2545
600,000
2%
 
 
 
 
 
 
 
2546
600,000
2%
 
 
 
 
 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
(กข.คจ)
 
5,040,000
 
 
 
 
 
 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2544-ปัจจุบัน
148,471,000
5-6 บาท
 
 
 
 
ท่าม่วง
สกก.ท่าม่วง จก.
สงเคราะห์เกษตรกร
2546
2,439,450
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สงเคราะห์เกษตรกร
2546
 
 
สก.ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่
สงเคราะห์เกษตรกร
2546
1,026,900
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สงเคราะห์เกษตรกร
2546
 
 
กาญจนบุรี จก.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สก.ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่
กพส.
2544
1,400,000
3%
 
 
 
 
 
กาญจนบุรี จก.
 
2545
1,200,000
3%
 
 
 
 
 
 
 
2546
1,400,000
3%
 
 
 
 
 
สก.โคนมกาญจนบุรี จก.
กพส.
2544
300,000
3%
 
 
 
 
 
 
 
2545
7,200,000
1%
  
 
 
 
 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
(กข.คจ)
 
7,560,000
 
 
 
 
 
 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2544-ปัจจุบัน
110,216,000
5-6 บาท
 
 
 
 
ทองผาภูมิ
สก.นิคมทองผาภูมิ
สงเคราะห์เกษตรกร
2546
870,750
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สงเคราะห์เกษตรกร
2546
 
  
สกก.ปฏิรูปที่ดินทุ่งนาง -
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
2546
175,500
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
2546
 
  
ครวญ จก.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สก.นิคมกุยมั่ง จก.
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
2546
351,000
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
2546
 
 
สก.กองทุนสวนยางพารา
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
2546
459,000
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
2546
 
 
ทองผาภูมิ จก.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สก.เดินรถทองผาภูมิ จก
กพส.
2544
500,000
5%
 
 
 
 
 
สก.กองทุนสวนยางพารา
กพส.
2545
600,000
5%
 
 
 
 
 
ทองผาภูมิ จก.
 
2546
1,000,000
5%
 
 
 
 
 
สก.ปฏิรูปที่ดินทุ่งนาง -
กพส.
2544
300,000
5%
 
 
 
 
 
ครวญ จก.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
(กข.คจ)
 
12,040,000
 
 
 
 
 
 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2544-ปัจจุบัน
45,006,800
5-6 บาท
 
 
 
 
สังขละบุรี
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
(กข.คจ)
 
4,760,000
 
 
 
 
 
 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2544-ปัจจุบัน
28,420,300
5-6 บาท
 
 
 
 
พนมทวน
สก.พัฒนาชนบททุ่งสมอ จก.
สงเคราะห์เกษตรกร
2546
1,134,000
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
2546
 
 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
(กข.คจ)
 
5,600,000
 
 
 
 
 
 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2544-ปัจจุบัน
117,707,300
5-6 บาท
 
 
 
 
เลาขวัญ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
2544-2546
2,940,000
4%
 
 
 
 
 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
(กข.คจ)
 
20,720,000
 
 
 
 
 
 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2544-ปัจจุบัน
80,600,500
5-6 บาท
 
 
 
 
ด่านมะขามเตี้ย
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
2545-2546
1,790,000
4%
 
 
 
 
 
สกก.ด่านมะขามเตี้ย จก.
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
2546
714,870
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
2546
 
 
สผน.บ้านย่านเจ้า จก.
รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
2546
306,345
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
  
2546
 
 
 
+ สงเคราะห์เกษตรกร
 
 
 
 
 
 
 
 
สผน.บ้านเขาปู่คง จก.
สงเคราะห์เกษตรกร
2546
92,120
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
2546
 
 
สผน.บ้านจรเข้เผือก จก.
กพส.
2544
300,000
5%
 
 
 
 
 
 
 
2545
300,000
5%
 
 
 
 
 
 
 
2546
500,000
2%
 
 
 
 
 
สผน.บ้านเขาปู่คง จก.
กพส.
2544
300,000
5%
 
 
 
 
 
 
 
2545
300,000
5%
 
 
 
 
 
สกก.ด่านมะขามเตี้ย จก.
กพส.
2546
500,000
4%
 
 
 
 
 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
(กข.คจ)
 
7,280,000
 
 
 
 
 
 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2544-ปัจจุบัน
39,940,000
5-6 บาท
 
 
 
 
หนองปรือ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
2545-2546
856,000
4%
 
 
 
 
 
สก.ปฏิรูปที่ดินหนองปรือ จก.
สงเคราะห์เกษตรกร
2546
413,640
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
2546
 
 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
(กข.คจ)
 
10,080,000
 
 
 
 
 
 
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2544-ปัจจุบัน
39,600,000
5-6 บาท
 
 
 
 
ห้วยกระเจา
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
(กข.คจ)
 
16,800,000
 
 
 
 
 
ที่มา : 1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
2. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี