ตารางที่ 13 แหล่งการเรียนรู้ด้านการเกษตร
สาขาความรู้
ชื่อเรื่อง*
ชื่อสถาบันหรือแหล่งการเรียนรู้
ที่ตั้ง/สถานที่ติดต่อ
การพัฒนาที่ดิน
- การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตผักปลอดสารพิษ
 
หมู่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง
การพัฒนาที่ดิน
- การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกและปุ๋ยอินทรีย์
 
หมู่ 4 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา
 
ปรับปรุงบำรุงดิน
 
 
การพัฒนาที่ดิน
- การใช้ปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน
 
หมู่ 9 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง
การพัฒนาที่ดิน
- การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้าง
 
หมู่ 3 ต.วังเย็น อ.เมือง
 
พังทลายของดิน
 
 
การพัฒนาที่ดิน
- การใช้ปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน
 
หมู่ 2 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค
การพัฒนาที่ดิน
- การใช้ปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน
 
หมู่ 19 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ
การพัฒนาที่ดิน
- การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการ
 
หมู่ 4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์
 
ชะล้างพังทลาย และรักษาความชุ่มชื้นใน
 
 
  
แปลงไม้ผล
 
 
สัตว์ปีก
  
ศูนย์กระจายพันธุ์สัตว์ปีก
บริเวณโครงการห้วยองคต หมู่ 5
  
   
 
ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ
  
  
 
 
 
   
 
 
ที่มา : 1. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี