ตารางที่ 15 การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
อำเภอ/กิ่งอำเภอ
พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ที่ออกเอกสารสิทธิ์
รวม
โฉนด
น.ส. 3ก
น.ส. 3
ใบจอง
แปลง
เนื้อที่
ร้อยละ
แปลง
เนื้อที่
ร้อยละ
แปลง
เนื้อที่
ร้อยละ
แปลง
เนื้อที่
ร้อยละ
แปลง
เนื้อที่
ร้อยละ
เมืองกาญจนบุรี
772,675
52,853
190,167
24.61
23,546
75,919
9.83
21,709
75,943
9.83
7,598
38,305
4.96
0
0
0.00
ไทรโยค
1,705,576
7,099
82,709
4.85
1,541
36,598
2.15
4,344
21,886
1.28
932
18,150
1.06
282
6,075
0.36
บ่อพลอย
604,509
9,039
109,762
18.16
1,267
10,964
1.81
2,144
9,007
1.49
5,521
87,747
14.52
107
2,044
0.34
ศรีสวัสดิ์
2,059,969
2,990
34,230
1.66
0
0
0.00
11
57
0.00
890
9,613
0.47
2,089
24,560
1.19
ท่ามะกา
213,006
56,526
178,085
83.61
44,888
132,658
62.28
7,998
28,763
13.50
3,550
14,858
6.98
90
1,806
0.85
ท่าม่วง
381,856
63,715
256,469
67.16
37,729
125,480
32.86
20,259
73,715
19.30
5,498
52,917
13.86
229
4,357
1.14
ทองผาภูมิ
2,284,481
11,370
86,204
3.77
5,837
42,657
1.87
4,510
28,693
1.26
802
8,044
0.35
221
6,810
0.30
สังขละบุรี
2,093,364
1,548
11,283
0.54
1,085
6,718
0.32
269
1,957
0.09
129
1,580
0.08
65
1,028
0.05
พนมทวน
334,861
33,703
186,854
55.80
25,199
128,515
38.38
5,998
29,113
8.69
2,506
29,226
8.73
0
0
0.00
เลาขวัญ
519,563
20,254
244,424
47.04
15,737
180,382
34.72
3,069
34,635
6.67
868
22,475
4.33
580
6,932
1.33
ด่านมะขามเตี้ย
504,463
14,280
126,011
24.98
8,798
60,854
12.06
4,500
34,643
6.87
953
29,632
5.87
29
882
0.17
หนองปรือ
313,894
2,014
29,238
9.31
952
7,019
2.24
255
4,035
1.29
802
18,033
5.74
5
151
0.05
ห้วยกระเจา
388,750
15,110
173,858
44.72
12,188
127,189
32.72
2,359
34,352
8.84
563
12,317
3.17
0
0
0.00
รวม 13 อำเภอ
12,176,967
290,501
1,709,294
14.04
178,767
934,953
7.68
77,425
376,799
3.09
30,612
342,897
2.82
3,697
54,645
0.45
ที่มา : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี