ตารางที่ 17 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่มและอุทกภัย
อำเภอ/กิ่งอำเภอ
ตำบล
พื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม
จำแนกโอกาสเกิดภัยตามระดับฝน (ไร่)
พื้นที่น้ำป่า
ไหลหลาก
(ไร่)
รวมพื้นที่
เสี่ยงภัย
(ไร่)
> 100 มม.
> 200 มม.
> 300 มม.
เมืองกาญจนบุรี
บ้านเก่า
51,094
5,273
10,586
-
66,953
 
ปากแพรก
4,062
352
6,562
78
11,054
ไทรโยค
ท่าเสา
-
11,055
111,367
-
122,422
 
ไทรโยค
168,672
62,266
213,594
156
444,688
 
บ้องตี้
52,735
1,719
22,734
-
77,188
 
ลุ่มสุ่ม
78
6,406
45,742
234
52,460
 
ศรีมงคล
41,797
10,352
23,516
-
75,665
บ่อพลอย
ช่องด่าน
16,679
1,250
12,109
-
30,038
 
บ่อพลอย
15,977
1,250
8,477
-
25,704
 
หนองกุ่ม
3,242
1,914
2,656
-
7,812
 
หนองรี
77,930
2,617
9,883
5,898
96,328
 
หลุมรัง
1,680
12,969
312
-
14,961
ศรีสวัสดิ์
เขาโจด
125,430
117,461
258,555
-
501,446
 
ท่ากระดาน
39,219
30,547
123,945
-
193,711
  
แม่กระบุง
1,758
20,430
95,352
-
117,540
   
อำเภอ/กิ่งอำเภอ
ตำบล
พื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม
จำแนกโอกาสเกิดภัยตามระดับฝน (ไร่)
พื้นที่น้ำป่า
ไหลหลาก
(ไร่)
รวมพื้นที่
เสี่ยงภัย
(ไร่)
> 100 มม.
> 200 มม.
> 300 มม.
ท่าม่วง
รางสาลี่
156
820
820
547
2,343
 
หนองขาว
1,562
-
-
-
1,562
 
หนองตากยา
1,250
625
234
-
2,109
ทองผาภูมิ
ลิ่นถิ่น
39,844
31,523
77,109
-
148,476
 
หินดาด
22,812
23,984
38,398
-
85,194
สังขละบุรี
ไล่โว่
170,547
3,594
344,453
-
518,594
 
หนองลู
97,539
118,086
345,000
-
560,859
พนมทวน
ดอนตาเพชร
1,094
820
1,445
312
3,671
 
ทุ่งสมอ
-
-
-
-
-
 
พนมทวน
117
117
586
234
1,054
 
พังตรุ
-
78
-
14,688
14,766
 
รางหวาย
351
352
781
6,992
8,476
 
หนองโรง
898
4,336
859
-
6,093
  
อำเภอ/กิ่งอำเภอ
ตำบล
พื้นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม
จำแนกโอกาสเกิดภัยตามระดับฝน (ไร่)
พื้นที่น้ำป่า
ไหลหลาก
(ไร่)
รวมพื้นที่
เสี่ยงภัย
(ไร่)
> 100 มม.
> 200 มม.
> 300 มม.
เลาขวัญ
ทุ่งกระบ่ำ
195
5,078
273
469
6,015
 
เลาขวัญ
-
977
2,227
1,172
4,376
 
หนองนกแก้ว
1,680
8,008
664
-
10,352
 
หนองประดู่
6,054
273
117
234
6,678
 
หนองปลิง
7,226
39
117
-
7,382
 
หนองฝ้าย
28,711
195
117
-
29,023
 
หนองโสน
-
-
-
-
-
ด่านมะขามเตี้ย
กลอนโด
703
859
1,289
-
2,851
 
จรเข้เผือก
38,164
4,453
18,789
859
62,265
 
ด่านมะขามเตี้ย
781
586
18,867
-
20,234
 
หนองไผ่
78
1,016
664
-
1,758
หนองปรือ
สมเด็จเจริญ
24,609
2,148
23,438
-
50,195
 
หนองปรือ
16,094
2,578
6,172
117
24,961
 
หนองปลาไหล
9,766
117
1,602
-
11,485
ห้วยกระเจา
ดอนแสลบ
1,679
664
1,602
-
3,945
 
ห้วยกระเจา
7,149
1,211
1,133
234
9,727
 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี