ตารางที่ 2 จำนวนประชากร ปี 2545
อำเภอ/กิ่งอำเภอ
จำนวน ครัวเรือน เกษตร 1/ (ครัวเรือน)
จำนวนครัวเรือน
ประชากร

จำนวนครัวเรือนเกษตร 2/ (ครัวเรือน)

ร้อยละครัวเรือนเกษตร 2/ ครัวเรือนทั้งหมด
จำนวนครัวเรือน ยากจน /2 (ครัวเรือน)
รวม 1/ (คน)
ชาย 1/ (คน)
หญิง 1/ (คน)

อัตราเพิ่มจากปี 2544 1/ (ร้อยละ)

อัตรา การเกิด 3/ (ร้อยละ)
เมืองกาญจนบุรี
50,933
6,127
12.03
283
162,430
86,098
76,332
0.78
9.96
ไทรโยค
13,320
4,272
32.07
1,353
47,032
24,028
23,004
3.19
9.87
บ่อพลอย
14,225
5,144
36.16
588
53,707
26,964
26,743
0.58
13.24
ศรีสวัสดิ์
6,720
2,451
36.47
1,361
24,848
11,589
13,259
1.73
13.88
ท่ามะกา
35,135
10,172
28.95
602
133,373
64,018
69,355
0.60
13.15
ท่าม่วง
31,118
7,792
25.04
496
104,465
50,819
53,646
0.68
6.83
ทองผาภูมิ
10,026
4,106
40.95
1,458
48,945
26,279
22,666
1.71
13.42
สังขละบุรี
4,033
1,388
34.42
930
27,401
14,708
12,693
3.46
25.69
พนมทวน
13,235
6,006
45.38
917
53,294
26,043
27,251
3.46
12.74
เลาขวัญ
12,733
7,784
61.13
1,573
54,069
26,887
27,182
0.50
9.10
ด่านมะขามเตี้ย
8,935
3,398
38.03
954
31,894
16,148
15,746
0.74
11.44
หนองปรือ
7,959
3,358
42.19
1,719
28,579
14,378
14,201
1.88
8.19
ห้วยกระเจา
8,372
4,890
58.41
433
32,699
16,028
16,671
0.25
1.93
รวม 13 อำเภอ
216,744
66,888
30.86
12,667
802,736
403,987
398,749
1.20
10.96
ที่มา : 1/ ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
2/ สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ( การสำรวจสำมะโนเกษตร ปี 2546 )
3/ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี