ตารางที่ 3 ข้อมูลแรงงาน ปี 2545
หน่วย :คน
อำเภอ/กิ่งอำเภอ
ประชากรรวม
ประชากรวัยแรงงาน (ช่วงอายุ 15 - 60 ปี) ปี 2545
รวม
ชาย
หญิง
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
เมืองกาญจนบุรี
162,430
101,590
62.54
53,413
52.58
48,177
47.42
ไทรโยค
47,032
25,834
54.93
13,044
50.49
12,790
49.51
บ่อพลอย
53,707
34,417
64.08
17,274
50.19
17,143
49.81
ศรีสวัสดิ์
22,148
14,211
64.16
7,387
51.98
6,824
48.02
ท่ามะกา
135,173
86,764
64.19
42,119
48.54
44,645
51.46
ท่าม่วง
104,465
67,131
64.26
32,503
48.42
34,628
51.58
ทองผาภูมิ
48,945
19,245
39.32
10,146
52.72
9,099
47.28
สังขละบุรี
27,401
7,776
28.38
4,234
54.45
3,542
45.55
พนมทวน
53,294
34,632
64.98
16,921
48.86
17,711
51.14
เลาขวัญ
54,069
35,513
65.68
17,531
49.37
17,982
50.63
ด่านมะขามเตี้ย
31,894
20,657
64.77
10,409
50.39
10,248
49.61
หนองปรือ
28,579
17,901
62.64
9,046
50.53
8,855
49.47
ห้วยกระเจา
32,699
18,663
57.08
9,257
49.60
9,406
50.40
รวม 13 อำเภอ
801,836
484,334
60.40
243,284
50.23
241,050
49.77
ที่มา : 1. สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี