ตารางที่ 4 รายได้-รายจ่ายครัวเรือนภาคการเกษตร
หน่วย : พันบาท
จังหวัด
รายได้
รายจ่าย
รายได้สุทธิ
ในเกษตร
นอกเกษตร
ในเกษตร
นอกเกษตร
ในเกษตร
นอกเกษตร
กาญจนบุรี
150,867.68
53,541.44
68,966.86
65,581.16
81,900.82
-12,039.72
รวม
150,867.68
53,541.44
68,966.86
65,581.16
81,900.82
-12,039.72
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 7 จังหวัดชัยนาท ( รายงานผลการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและแรงงานเกษตร ปีเพาะปลูก 2544/2545 )