ตารางที่ 8 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
อำเภอ/กิ่งอำเภอ
นิติบุคคล
ไม่เป็นนิติบุคคล
จำนวนกลุ่ม
จำนวนสมาชิก
จำนวนกลุ่ม
จำนวนสมาชิก
เมืองกาญจนบุรี
19
1,984
58
9,205
ไทรโยค
1
48
43
4,586
บ่อพลอย
6
398
55
5,721
ศรีสวัสดิ์
1
449
14
1,110
ท่ามะกา
19
2,738
34
2,806
ท่าม่วง
8
2,084
47
3,558
ทองผาภูมิ
10
1,298
13
1,716
สังขละบุรี
3
366
14
1,291
พนมทวน
3
671
68
5,667
เลาขวัญ
2
609
47
5,467
ด่านมะขามเตี้ย
6
857
10
977
หนองปรือ
3
205
33
3,096
ห้วยกระเจา
2
173
26
3,328
รวม 13 อำเภอ
83
11,880
462
48,528
ที่มา : สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี