ตารางที่ 9 จำนวนเงินฝากและเงินให้กู้ยืมปี 2540 - 2545
หน่วย : พันบาท
พ.ศ.
จำนวน ธนาคาร
เงินฝาก
เงินให้กู้ยืม
รวม
เงินฝากกระแสรายวัน

เงินฝากประจำ

เงินฝากออมทรัพย์

รวม
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืม
ตั๋วเงิน
2540
36
19,500,642
214,853
16,209,960
3,075,829
18,218,217
7,875,991
7,288,556
3,053,670
2541
34
19,243,217
256,600
16,002,911
2,983,706
14,530,076
5,705,174
7,029,830
1,795,072
2542
38
18,599,341
260,130
14,958,031
3,381,180
13,849,865
4,660,666
8,342,407
846,792
2543
34
19,333,083
316,760
14,191,914
4,824,409
12,102,917
3,975,008
7,487,528
640,381
2544
32
19,654,119
318,535
13,472,180
5,863,404
11,107,460
3,385,933
6,926,832
794,695
2545
32
18,996,191
293,536
12,250,600
6,452,055
11,244,873
3,519,146
6,764,067
961,660
รวม
206
115,326,593
1,660,414
87,085,596
26,580,583
81,053,408
29,121,918
43,839,220
8,092,270
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาค