ตารางที่ 14 โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของศูนย์บริการโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ชื่อสถานี
ที่ตั้งสถานีสูบน้ำ
พื้นที่โครงการ (ไร่)
พื้นที่ส่งน้ำ (ไร่)
1. สถานีสูบน้ำบ้านหัวหิน-บ้านยาง
ต.ท่ามะขาม อ.เมือง
4,100
2,250
2. สถานีสูบน้ำบ้านหนองบัว (1)
ต.หนองบัว อ.เมือง
2,300
1,600
3. สถานีสูบน้ำบ้านนากาญจน์
ต.วังเย็น อ.เมือง
2,600
2,150
4. สถานีสูบน้ำบ้านหนองกลางพง (1)
ต.วังเย็น อ.เมือง
2,500
2,000
5. สถานีสูบน้ำบ้านลาดทอง
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง
2,500
1,900
6. สถานีสูบน้ำบ้านเกาะสำโรง
ต.เกาะสำโรง อ.เมือง
4,200
1,650
7. สถานีสูบน้ำบ้านหนองหญ้า (1)
ต.หนองหญ้า อ.เมือง
3,500
3,230
8. สถานีสูบน้ำบ้านวังด้ง
ต.วังด้ง อ.เมือง
4,200
1,500
9. สถานีสูบน้ำบ้านแก่งจีน
ต.ลาดหญ้า อ.เมือง
4,000
2,200
10. สถานีสูบน้ำบ้านเก่า (2)
ต.บ้านเก่า อ.เมือง
3,000
1,800
11. สถานีสูบน้ำบ้านท่าโป่ง
ต.วังด้ง อ.เมือง
3,000
1,800
12. สถานีสูบน้ำบ้านหนองบัว (2)
ต.หนองบัว อ.เมือง
1,000
1,000
13. สถานีสูบน้ำบ้านวังตะเคียน (1)
ต.วังเย็น อ.เมือง
2,900
1,500
14. สถานีสูบน้ำบ้านท่ากระบือ
ต.เกาะสำโรง อ.เมือง
3,300
2,500
15. สถานีสูบน้ำบ้านจันอุย
ต.ลาดหญ้า อ.เมือง
2,000
2,000
16. สถานีสูบน้ำบ้านหนองผักบุ้ง
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง
500
500
17. สถานีสูบน้ำบ้านหนองกลางพง (2)
ต.วังเย็น อ.เมือง
2,000
1,500
18. สถานีสูบน้ำบ้านหนองสามพราน
ต.วังด้ง อ.เมือง
1,000
1,000
19. สถานีสูบน้ำบ้านดินสอพอง
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง
2,000
1,000
20. สถานีสูบน้ำบ้านวังลาน
ต.หนองหญ้า อ.เมือง
2,000
1,500
21. สถานีสูบน้ำบ้านเขาปูน
ต.หนองหญ้า อ.เมือง
3,000
1,000
22. สถานีสูบน้ำบ้านวังตะเคียน (2)
ต.วังเย็น อ.เมือง
2,500
1,500
23. สถานีสูบน้ำบ้านหนองหญ้า (2)
ต.หนองหญ้า อ.เมือง
1,500
1,000
24. สถานีสูบน้ำบ้านสระหลวงพ่อ
ต.ลาดหญ้า อ.เมือง
2,000
1,000
25. สถานีสูบน้ำบ้านเก่า (1)
ต.สิงห์ อ.เมือง
3,600
2,000
26. สถานีสูบน้ำบ้านท่ากิเลน
ต.สิงห์ อ.เมือง
2,900
1,200
27. สถานีสูบน้ำบ้านท่าช้าง
ต.สิงห์ อ.เมือง
3,000
1,800
28. สถานีสูบน้ำบ้านหนองปลาไหล
ต.สิงห์ อ.เมือง
1,500
1,000
29. สถานีสูบน้ำบ้านย่านเจ้า-ยางเกาะ
ต.กลอนโด อ.เมือง
3,000
2,400
30. สถานีสูบน้ำบ้านท่าเสาเมรุ
ต.กลอนโด อ.เมือง
3,000
1,700
31. สถานีสูบน้ำบ้านจรเข้เผือก (1)
ต.จรเข้เผือก อ.เมือง
2,200
2,000
32. สถานีสูบน้ำบ้านกลอนโด
ต.กลอนโด อ.เมือง
4,000
2,100
33. สถานีสูบน้ำบ้านเขาปู่คง
ต.กลอนโด อ.เมือง
2,500
2,000
34. สถานีสูบน้ำบ้านท่าเสด็จ
ต.จรเข้เผือก อ.เมือง
2,300
1,500
35. สถานีสูบน้ำบ้านด่านมะขามเตี้ย
ต.หนองไผ่ อ.เมือง
2,500
1,500
36. สถานีสูบน้ำบ้านลำเภา
ต.จรเข้เผือก อ.เมือง
2,000
1,400
37. สถานีสูบน้ำบ้านย่านเจ้า หมู่ 7
ต.กลอนโด อ.เมือง
1,800
1,000
38. สถานีสูบน้ำบ้านจรเข้เผือก (2)
ต.จรเข้เผือก อ.เมือง
1,800
1,000
39. สถานีสูบน้ำบ้านห้วยน้ำโจน
ต.เขาน้อย อ.เมือง
3,000
2,000
40. สถานีสูบน้ำบ้านรางสาลี่
ต.รางสาลี่ อ.เมือง
2,000
1,500
41. สถานีสูบน้ำบ้านแก่งแช่
ต.ลิ่นถิ่น อ.เมือง
3,000
2,100
42. สถานีสูบน้ำบ้านหนองแดง
ต.หนองกุ่ม อ.เมือง
2,000
1,000
รวม 42 สถานี
107,700
68,280
ที่มา : โครงการชลประทานกาญจนบุรี