ตารางที่ 15 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ที่สร้างเสร็จแล้วถึงปี 2545
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ความจุสูงสุด (ล้าน ม.3)
พื้นที่รับประโยชน์
พื้นที่ชลประทาน (ไร่)
อำเภอ/ตำบล*
จำนวน (ไร่)
โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง
ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
-
-
-
-
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา
ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
-
-
76,500
76,500
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน
ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
-
-
258,100
258,100
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม
ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
-
-
30,600
30,600
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน
ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
-
-
42,300
42,300
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง
ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
-
-
42,450
42,450
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม
ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
-
-
8,000
7,200
รวม 7 โครงการ
5 ตำบล 4 อำเภอ 3 จังหวัด
 
 
457,950
457,150
ที่มา : โครงการชลประทานจังหวัดกาญจนบุรี