ตารางที่ 16 โครงการชลประทานขนาดกลาง ที่สร้างเสร็จแล้วถึงปี 2545
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ความจุสูงสุด (ล้าน ม.3)
พื้นที่รับประโยชน์
พื้นที่ชลประทาน
(ไร่)
อำเภอ/ตำบล*
จำนวน (ไร่)
โครงการสูบน้ำท่าล้อ
กาญจนบุรี
-
ท่าม่วง/ท่าล้อ
15,500
15,500
โครงการห้วยเทียน
กาญจนบุรี
4.915
เลาขวัญ/ทุ่งกระบ่ำ
7,000
4,874
โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กาญจนบุรี
-
หนองปรือ/สมเด็จเจริญ
-
-
- อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน *
สุพรรณบุรี
50.000
ด่านช้าง/องค์พระ
34,000
-
- อ่างเก็บน้ำพุตะเคียน *
สุพรรณบุรี
4.000
ด่านช้างองค์พระ
5,000
5,000
- อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ระวัง * *
กาญจนบุรี
1.07
หนองปรือ/สมเด็จเจริญ
3,060
-
- อ่างเก็บน้ำห้วยหวาย * *
กาญจนบุรี
0.333
หนองปรือ/สมเด็จเจริญ
540
-
- อ่างเก็บน้ำห้วยพุช้างหมอบ * *
กาญจนบุรี
10146
หนองปรือ/สมเด็จเจริญ
1,380
-
- อ่างเก็บน้ำเขาพุช้างหมอบ * *
กาญจนบุรี
0.655
หนองปรือ/สมเด็จเจริญ
1,160
-
หมายเหตุ : * โครงการชลประทานขนาดกลาง ** โครงการชลประทานขนาดเล็ก
 
 
 
 
 
รวม
2 จังหวัด
10206.973
4 อำเภอ/4 ตำบล
67,640
25,374
 
ที่มา : โครงการชลประทานจังหวัดกาญจนบุรี