ตารางที่ 19 เทคโนโลยี/ภูมิปัญญาด้านการเกษตร
สาขาเทคโนโลยีและภูมิปัญญาด้านการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร 1/
ภูมิปัญญาด้านการเกษตร 2/ *
เรื่อง
แหล่งเทคโนโลยี
เรื่อง
แหล่งภูมิปัญญา
พืช
- การปลูกไม้ผลสวนผสม - ยางพารา
- นางชูชื่น ศรีแก้ว อำเภอสังขละบุรี ตำบลหนองลู
-
-
- การเพาะเห็ดฟางจากเปลือกมันสำปะหลัง
- นายสมศักดิ์ เซี่ยงโหล อำเภอหนองปรือ ตำบลหนองปลาไหล
-
-
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสูตรไชยา
- นางอรุณี ศิริภัทร อำเภอหนองปรือ ตำบลหนองปรือ
-
-
- การผลิตมะม่วงนอกฤดูกาล
- นายประเสริฐ ขวัญแพ อำเภอเลาขวัญ ตำบลหนองปลิง
-
-
- การสร้างแหล่งพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในท้องถิ่น
- นายแป๊ะ พินิจนารถ อำเภอเลาขวัญ ตำบลหนองประดู่
-
-
- การผลิตมะเขือเทศ
- นายชาญ ปิตุวัฒนกุล อำเภอด่านมะขามเตี้ย ตำบลด่านมะขามเตี้ย
-
-
- ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงคุณภาพชมพู่
- นายอาคม เกิดมี อำเภอท่ามะกา ตำบลพงตึก
-
-
- การปลูกข้าวโพดหวานครบวงจร
- อำเภอท่ามะกา ตำบลตะคร้ำเอน
-
-
- ปทุมมาเพื่อการส่งออก
- นายพรสันติ พรศิริกาญจน์ อำเภอท่าม่วง ตำบลบ้านใหม่
-
-
- กระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออก
- นายสมศักดิ์ ดอกนางแย้ม อำเภอท่าม่วง ตำบลบ้านใหม่
-
-
- การปลูกหน่อไม้ฝรั่งครบวงจร
- นายชูพงษ์ โพธิ์นันทวงค์ อำเภอท่าม่วง ตำบลรางสาลี่
-
-
- การผลิตปุ๋ยหมักน้ำและสารสกัดสมุนไพร
- นางลอย จันทร์แย้ม อำเภอท่าม่วง ตำบลเขาน้อย
-
-
- การปลูกส้มเขียวหวาน
- นายวันชัย ระบิล อำเภอพนมทวน ตำบลหนองโรง
-
-
ปศุสัตว์
- การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบชีวภาพ
- นายเฉลิม ฉิมวัน อำเภอเมือง ตำบลลาดหญ้า
-
- ผักปลอดสารพิษและการแปรรูป
- นางมนรัตน์ สารภาพ อำเภอบ่อพลอย ตำบลหนองกุ่ม
-
-
- การปลูกสับปะรด
- นายสัญญา ปิ่นทอง อำเภอบ่อพลอย ตำบลหลุมรัง
-
-
- สมุนไพรเพื่อการค้า
- นายนิพนธ์ ฉิมรวย อำเภอทองผาภูมิ ตำบลหินดาด
-
-
- การเลี้ยงไหมลูกผสม
- อำเภอทองผาภูมิ ตำบลสหกรณ์นิคม
-
-
- ละหุ่งครบวงจร
- อำเภอทองผาภูมิ ตำบลด่านแม่แฉลบ
-
-
- การขยายพันธุ์สัตว์ปีก
- นายแสงทอง เกิดศิริ อำเภอหนองปรือ ตำบลสมเด็จเจริญ
-
-
- การเลี้ยงโคนม
- นางศิริ พลพิมพ์ อำเภอท่าม่วง ตำบลบ้านใหม่
-
-
ที่มา 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด,เกษตรจังหวัด,ประมงจังหวัด,สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8
2. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ