ตารางที่ 20 แหล่งเงินทุนในด้านการเกษตร ปี 2540-2545
หน่วย:ล้านบาท
ปี
วงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรที่จัดสรรไว้ 1/
สินเชื่อเพื่อการเกษตรที่ได้ดำเนินการ 2/
ธกส.
สหกรณ์
ธนาคารพาณิชย์
กลุ่มธกส.
SME
รวม
ธกส.
สหกรณ์
ธนาคารพาณิชย์
กลุ่มธกส.
SME
รวมวงเงิน
วงเงิน
จำนวนราย
วงเงิน
จำนวนราย
วงเงิน
จำนวนราย
วงเงิน
จำนวนราย
วงเงิน
จำนวนราย
วงเงิน
จำนวนราย
2540
1,400
-
-
-
-
-
1,320
22,130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2541
1,500
-
-
-
-
-
1,438
23,341
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2542
1,600
-
-
-
-
-
1,574
24,333
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2543
1,700
-
-
-
-
-
1,676
24,649
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2544
1,500
-
-
-
-
-
1,405
25,593
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2545
1,600
-
-
-
-
-
1,504
26,456
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
ที่มา : 1. สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักเศรษฐกิจการเกษตร
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารพาณิชย์ SME