ตารางที่ 22 มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาเกษตรของจังหวัด (Gross Provincial Products : GPP) พ.ศ. 2542-2545
สาขาเกษตร
กิจกรรมการผลิต
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของจังหวัด
ปี 2542
ปี 2543
ปี 2544
ปี 2545
พืช
พืชอาหาร
5,119,004.18
3,491,906.40
-
-
พืชน้ำมัน
33,087.94
43,398.08
-
-
พืชเส้นใย
21,118.57
14,080.15
-
-
พืชไร่อื่นๆ
-
1,905.50
-
-
พืชผัก
1,744,845.00
2,159,326.80
-
-
ไม้ผล
1,105,218.91
1,181,587.66
-
-
ไม้ยืนต้น
181,039.70
179,856.40
-
-
สมุนไพรและเครื่องเทศ
714.85
-
-
-
ไม้ดอกไม้ประดับ
-
-
-
-
พืชอื่นๆ
1,095,358.79
1,122,702.51
-
-
รวม
9,300,387.94
8,194,763.50
-
-
ปศุสัตว์
สัตว์ใหญ่
1,101,109.66
1,360,359.96
-
-
สัตว์เล็ก
33,837.67
22,696.42
-
-
สัตว์ปีก
75,212.65
114,307.76
-
-
สัตว์อื่นๆ
-
-
-
-
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
32,279.22
45,712.20
-
-
เพาะพันธุ์สัตว์
7,159.18
6,012.49
-
-
รวม
1,249,598.38
1,549,088.83
-
-
ประมง
การจับสัตว์น้ำทะเล
-
-
-
-
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
-
-
-
-
การจับสัตว์น้ำจืด
7,788.54
7,324.27
-
-
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
5,371.46
5,669.90
-
-
รวม
13,160.00
12,994.17
-
-
ป่าไม้
การทำไม้ท่อนจากป่าธรรมชาติ
1,403.94
1,385.52
-
-
การทำไม้ท่อนจากป่าเศรษฐกิจ
-
-
-
-
การทำไม้ท่อนอื่นๆ
-
-
-
-
การเผ่าถ่านและทำฟืน
2.56
2.58
-
-
ผลิตภัณฑ์จากป่า
159.26
211.20
-
-
รวม
1,565.76
1,599.30
-
-
การบริการทางการเกษตร
บริการเตรียมดินปลูก
365,393.30
256,374.80
-
-
บริการดูแลรักษา
-
-
-
-
บริการเก็บเกี่ยวนวด
50,058.82
43,868.01
-
-
บริการหลังการเก็บเกี่ยว
-
-
-
-
รวม
415,452.12
300,242.81
-
-
การแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างง่าย
การถนอมอาหารจากพืช ผัก ผลไม้
353,441.41
280,941.60
-
-
การถนอมอาหารจากเนื้อสัตว์
28,979.14
162,427.29
การถนอมอาหารจากสัตว์เนื้อ
4,378.52
3,284.37
-
-
รวม
386,799.07
446,653.26
-
-
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร