ตารางที่ 23 สินค้าเกษตรที่ส่งออก-นำเข้าของจังหวัด พ.ศ. 2545
ประเภทสินค้า
รายชื่อสินค้า
ส่งออก
นำเข้า
ปริมาณ (ก.ก.)
มูลค่า(ล้านบาท)
ปริมาณ (ก.ก.)
มูลค่า(ล้านบาท)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
รวม
-
-
-
-
-
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต