ตารางที่ 3 การจำแนกพื้นที่การประมง
อำเภอ/กิ่งอำเภอ
พื้นที่การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
พื้นที่การประมงน้ำจืด
รวมทั้งอำเภอ
แห่ง
ไร่
แห่ง
ไร่
เมืองกาญจนบุรี
-
71
14,215
71
14,215
ไทรโยค
-
26
2,875
26
2,875
บ่อพลอย
-
69
649
69
649
ศรีสวัสดิ์
-
15
262,937
15
262,937
ท่ามะกา
-
51
1,846
51
1,846
ท่าม่วง
-
95
15,785
95
15,785
ทองผาภูมิ
-
27
94,446
27
94,446
สังขละบุรี
-
19
109,143
19
109,143
พนมทวน
-
190
765.7
190
765.7
เลาขวัญ
-
94
8,709
94
8,709
ด่านมะขามเตี้ย
-
61
3,409
61
3,409
หนองปรือ
-
38
14,514
38
14,514
ห้วยกระเจา
-
35
680
35
680
รวม
-
791
529,973.70
791
529,973.70
 
ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี