ตารางที่ 5 การจำแนกประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
หน่วย :ไร่
ชื่อป่าสงวน
อำเภอ/ กิ่งอำเภอ
เนื้อที่ทั้งหมด
พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์
พื้นที่มอบ ส.ป.ก.
ป่าเศรษฐกิจ
กันคืนกรมป่าไม้
ป่าเพื่อการเกษตร
รวม
ป่าหนองโรง
พนมทวน
19,375
3,125
13,537.50
2,695
325
8,265
ป่าดอนแสลบและป่าเลาขวัญ
เลาขวัญ
337,500
77,175
141,025
12,796-2-22
156,100
284,356
ป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย
ไทรโยค ทองผาภูมิ
996,418
721,558
533,331
24,076-2-00
-
38,496
ป่าเขาช่องอินทรีด้านตะวันออก
ห้วยกระเจา
37,500
8,600
21,831.25
3,270-0-91
-
19,254
ป่าห้วยเขย่ง
ทองผาภูมิ
376,320
238,179
21,940.42
54,440-0-60
4,350
21,123.00
ป่าเขาแสลงพัน
พนมทวน
1,040
200
840
-
-
1,011
ป่าเขาช้างเผือก
สังขละบุรี ทองผาภูมิ
1,085,977
948,500
22,750
18,717
22,750
5,223
ป่าพระแท่นดงรัง
ท่ามะกา
1,344
1,344
-
-
-
-
ป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่แปลงที่ 2
ศรีสวัสดิ์ บ่อพลอย
750,000
725,532
57,368.50
-
-
9,400
ป่าเขาพระฤาษีและป่าเขาบ่อแร่แปลงที่ 1
ศรีสวัสดิ์ ทองผาภูมิ ไทรโยค
542,500
481,500
44,100
22,998
-
36,543
ป่าโรงงานกระดาษไทยแปลงที่ 6
ศรีสวัสดิ์
101,562
95,241
6,321
-
-
-
ป่าเขาท่าละเมาะ
ศรีสวัสดิ์
6,381
4,947
275
251
-
-
ป่าหนองรี
ศรีสวัสดิ์ บ่อพลอย หนองปรือ
272,187
97,887
14,918.75
3,950-0-95
165,975
176,944
ป่าน้ำโจน
ทองผาภูมิ
472,706.25
450,706
606
-
-
606
ป่าชัฎใหญ่และป่าเขาสูง
เมือง ท่าม่วง
13,275
1,762
6,900
-
3,725
10,625
รวม
13 อำเภอ
5,014,085.25
3,856,256.25
885,744.42
143,194-2-68
353,225
611,846
ที่มา : สำนักงานป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี