ตารางที่ 7 ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตรปีเพาะปลูก 2544/2545
หน่วย : ไร่
จังหวัด
รวมพื้นที่
พื้นที่ของตนเอง
พื้นที่ของผู้อื่น
รวม
ของตนเอง
จำนองผู้อื่น
ขายฝาก
รวม
เช่าผู้อื่น
รับจำนอง
รับขายฝาก
ได้ทำฟรี
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
กาญจนบุรี
1,980,595
1,543,944
1,441,650
72.79
101,876
5.14
418
0.02
436,651
308,568
15.58
3,068
0.15
-
-
125,015
6.31
รวม
0
0
0
0
0
0.00
0
0.00
0
0
0
0
0.00
-
-
0
0.00
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 7 จังหวัดชัยนาท