ตารางที่ 10 สินค้าเกษตรที่ต้องลดหรือเลิกผลิต (ด้านปศุสัตว์): ปริมาณการผลิต จำนวนผู้เลี้ยง เป็นรายสินค้า ณ วันที่ 1มกราคม พ.ศ. 2543-2545
ชนิดสินค้า
อำเภอ
ตำบล
ปี 2543
ปี2544
ปี 2545
จำนวนสัตว์ (ตัว)
จำนวนผู้เลี้ยง(ราย)
จำนวนสัตว์ (ตัว)
จำนวนผู้เลี้ยง(ราย)
จำนวนสัตว์ (ตัว)
จำนวนผู้เลี้ยง(ราย)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
รวม
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด