ตารางที่ 13 ข้อมูลเฉพาะของตัวสินค้า : ต้นทุนการผลิต ราคา มูลค่าผลผลิต เป้าหมายการผลิต ศักยภาพในการแปรรูป (ด้านพืช)
ชนิดสินค้า
ต้นทุนการผลิต 1/ *ต่อหน่วยผลผลิต ( บาท )
หน่วยผลผลิต
ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/หน่วยผลผลิต) 2/
มูลค่าผลผลิต (บาท)
เป้าหมายการผลิตปี 2547/48 3/
ศักยภาพในการแปรรูป
2543/2544
2544/2545
2545/2546
2543/2544
2544/2545
2545/2546
พื้นที่การผลิต ( ไร่ )
ผลผลิต (หน่วยผลผลิต)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
3.6
กก.
3.82
3.95
4.14
-
546
574
 
 
 
มันสำปะหลัง
-
กก.
2.69
1.05
0.93
-
814
962
  
 
 
สับปะรด
-
กก.
1.98
2.02
4.16
-
65
594
 
 
 
ข้าวโพดฝักอ่อน
1.57
กก.
-
2.25
2.25
-
490
525
 
 
 
หน่อไม้ฝรั่ง
6.22
กก.
-
40.00
40.00
-
62
845
 
 
 
ถั่วเหลือง
8.27
กก.
9.33
9.86
10.14
-
18
24
 
 
 
ฝ้าย
-
กก.
-
-
-
-
-
-
 
 
 
ข้าวเปลือกข้าวนาปี
-
กก.
4,502
4,706
4,844
548.00
625
1,316
 
 
 
อ้อยโรงงาน
5
กก.
515
435.00
450
-
2,886
3,145
 
 
 
ข้าวเปลือกข้าวนาปรัง
-
กก.
4,099
4,487
4,697
412.00
549
663
 
 
 
 
ตารางที่ 13.1 ข้อมูลเฉพาะของตัวสินค้า : ต้นทุนการผลิต ราคา มูลค่าผลผลิต เป้าหมายการผลิต ศักยภาพในการแปรรูป (ด้านปศุสัตว์)
ชนิดสินค้า
ต้นทุนการผลิต 1/ *ต่อหน่วยผลผลิต ( บาท )
หน่วย ผลผลิต
ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/หน่วยผลผลิต) 2/
มูลค่าผลผลิต (บาท)
เป้าหมายการผลิตปี 2547/48 3/
ศักยภาพในการแปรรูป
2543/2544
2544/2545
2545/2546
2543/2544
2544/2545
2545/2546
พื้นที่การผลิต ( ไร่ )
ผลผลิต (หน่วยผลผลิต)
โคเนื้อ
 
กิโลกรัม
10,793
11850
12,485
324
394
 
 
 
 
โคนม
  
กิโลกรัม
11.27
11.37
11
-
-
  
 
 
 
ไก่เนื้อ
 
กิโลกรัม
26.27
29.46
27.57
-
-
 
 
 
 
แพะ
 
ตัว
-
-
-
-
-
 
 
 
 
ไก่พื้นเมือง
 
ตัว
-
-
-
-
-
 
 
 
 
กระบือ
 
กิโลกรัม
-
-
-
-
-
 
 
 
 
สุกร
 
กิโลกรัม
33.89
36.51
38.24
-
-
 
 
 
 
  
ตารางที่ 13.2 ข้อมูลเฉพาะของตัวสินค้า : ต้นทุนการผลิต ราคา มูลค่าผลผลิต เป้าหมายการผลิต ศักยภาพในการแปรรูป (ด้านประมง)
ชนิดสินค้า
ต้นทุนการผลิต 1/ *ต่อหน่วยผลผลิต ( บาท )
หน่วย ผลผลิต
ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/หน่วยผลผลิต) 2/
มูลค่าผลผลิต (บาท)
เป้าหมายการผลิตปี 2547/48 3/
ศักยภาพในการแปรรูป
2543/2544
2544/2545
2545/2546
2543/2544
2544/2545
2545/2546
พื้นที่การผลิต ( ไร่ )
ผลผลิต (หน่วยผลผลิต)
ปลาดุก
 
กิโลกรัม
20
20
 
 
 
 
 
 
 
ปลานิล
  
กิโลกรัม
25
25
  
 
 
  
  
 
 
ปลาตะเพียน
 
กิโลกรัม
30
30
 
 
 
 
 
 
 
ปลาช่อน
  
กิโลกรัม
70
70
  
 
 
  
  
 
 
กุ้งก้ามกราม
 
กิโลกรัม
-
315
 
 
 
 
 
 
 
ปลาแรด
 
กิโลกรัม
45
50
 
 
 
 
 
 
 
ปลาชะโด
 
กิโลกรัม
-
-
 
 
 
 
 
 
 
ปลาสวยงาม
 
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
ปลาทับทิมในกระชัง
 
กิโลกรัม
-
40
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา 1. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด
3. สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด