ตารางที่ 2 สินค้าที่มีศักยภาพในการแข่งขัน (ด้านปศุสัตว์) : ปริมาณการผลิต จำนวนผู้เลี้ยง เป็นรายสินค้า ณ วันที่ 1มกราคม พ.ศ. 2543-2545
ชนิดสินค้า
อำเภอ
ตำบล
ปี 2543
ปี2544
ปี 2545
จำนวนสัตว์ ( ตัว )
จำนวนผู้เลี้ยง ( ราย )
จำนวนสัตว์ ( ตัว )
จำนวนผู้เลี้ยง ( ราย )
จำนวนสัตว์ ( ตัว )
จำนวนผู้เลี้ยง ( ราย )
โคเนื้อ
ทุกอำเภอ
ทุกตำบล
217,846
6,260
263,806
7,005
282,547
7,554
โคนม
เมือง,ท่าม่วง,ท่ามะกา,พนมทวน
ด่านมะขามเตี้ย
ทุกตำบล
7,271
454
9,406
537
11,813
628
ไก่เนื้อ
เมือง,ท่าม่วง,ท่ามะกา,เลาขวัญ
พนมทวน,บ่อพลอย,ห้วยกระเจา
หนองปรือ
ทุกตำบล
2,243,500
641
2,175,000
435
3,950,539
544
แพะ
เมือง,ท่าม่วง,ท่ามะกา,พนมทวน
บ่อพลอย,ไทรโยค,สังขละบุรี
หนองปรือ
ทุกตำบล
1,906
33
2,761
52
4,914
129
รวม
 
2,470,523
7,388
2,450,973
8,029
4,249,813
8,855
  
ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
หมายเหตุ ด้านปศุสัตว์ ครอบคลุมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์บกทุกชนิด และสัตว์ปีก รวมไปถึงผลผลิตเบื้องต้นจากสัตว์