ตารางที่ 9 สินค้าเกษตรที่ต้องลดหรือเลิกผลิต (ด้านพืช): พื้นที่ ผลผลิตต่อไร่ จำนวนผู้ผลิต เป็นรายสินค้า ปีเพาะปลูก 2543/44-2545/46
ชนิดสินค้า
อำเภอ
ตำบล
เนื้อที่เพาะปลูก
เนื้อที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิต/ไร่ (ก.ก.)
จำนวนผู้ผลิต(ราย)
2543/44
2544/45
2545/46
2543/44
2544/45
2545/46
2543/44
2544/45
2545/46
2543/44
2544/45
2545/46
อ้อยโรงงาน
11 ( ยกเว้น อำเภอศรีสวัสดิ์,อำเภอสังขละบุรี )
-
-
800,121
762,466
-
800,121
762,466
-
8,292
9,168
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัด