การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี

Trip Description

อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน

Trip Information

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี

Trip Code : UNS01

Destination : Thailand ( Kanchanaburi )

Price : Upon Request

Duration : 2 Days

 

 

         

Itinerary

Day 1

06.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่หน้า ลานพระบรมรูปทรงม้า ฝั่งสนามเสือป่า เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับออกเดินทางสู่ กาญจนบุรี โดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมห้องสุขภัณฑ์ทันสมัย บริการอาหารเช้า (แบบปิกนิค) บนรถ พร้อมเครื่องดื่ม ร้อน-เย็น มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมการเดินทาง
10.00 เดินทางถึง ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร (ไร่คุณมน) นำท่านเยี่ยมชมขบวนการผลิตน้ำนมจากข้าวโพด พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรและสินค้าแปรรูปต่างๆ ภายในไร่ เช่น น้ำผึ้ง ข้าวโพด นมข้าวโพด ฯลฯ
11.00 เดินทางถึง สวนสัตว์เปิดซาฟารี ปาร์ค เชิญท่านสัมผัสสัตว์โลกผู้น่ารักนานาชนิดทั่วทุกมุมโลก พร้อมเพลิดเพลินกับการให้อาหารสัตว์และชมการแสดงของสัตว์แสนรู้และน่ารัก เช่น โชว์ช้าง, โชว์จระเข้ ฯลฯ
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารสวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปาร์ค
13.45 เดินทางถึง หมู่บ้านหนองขาว ชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัฒนธรรมดั้งเดิม นั่งรถอีแต๋นชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และการแสดงอื่นๆ จนสมควรแก่เวลาเดินทางต่อ
16.30 นำคณะเข้าสู่ที่พัก จัดเก็บสัมภาระเข้าสู่ห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 เดินทางโดยเรือหางยาวสู่ หมู่บ้านมอญ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวมอญ การเกษตรทฤษฏีใหม่ ไร่นาสวนผสม
19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของจังเกิ้ลราฟ รีสอร์ท พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมของชาวมอญสมควรแก่เวลาเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

Overnight :   รีโซเทล แก่งละว้า
Meal :   เช้า / กลางวัน / เย็น

Day 2

07.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00-12.00 เชิญท่านพักผ่อนกับสิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย (จ่ายค่าบริการเอง) เช่น. จักรยานเสือภูเขา, พายเรือแคนู, ล่องแพเปียก, ขี่ช้างท่องไพร, ชมหมู่บ้านมอญ
12.00 บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
13.00 อำลาที่พักออกเดินทางต่อ แวะชม น้ำตกไทรโยคน้อย พักผ่อนเล่นน้ำ ถ่ายภาพตามอัธยาศัย
15.00 เดินทางถึง ไร่องุ่นชานเมือง เป็นไร่องุ่นพันธ์ไม่มีเมล็ด รสชาดอร่อย ท่านสามารถเดินชมและตัดผลสดๆ จากต้นด้วยตนเอง ตามจำนวนที่ท่านต้องการ จากนั้นเดินทางต่อ แวะซื้อของดีเมืองกาญจนบุรี เช่น น้ำพริก วุ้นทองม้วน และอื่น ๆ ก่อนเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
18.00 เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดี.. ส่งอำลาท่าน ณ ที่จุดนัดหมายเดิม…

Meal :   เช้า / กลางวัน

Meal : B = Breakfast / L = lunch / D = Dinner

Departure Date
ออกเดินทางทุกวันเสาร์
Price
Upon Request
Inclusion
- ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน 1 คืน
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
- ค่าเรือเดินทางสู่ที่พัก
- ค่าอาหาร 2 มื้อ
- ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าประกันการเดินทาง
Exclusion
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการ

 

Remark
กำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็น ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ